درباره ما

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیرحسین شاه محمدی

سردبیر موقت: رضا محمدی

خبرنگاران: سید مهدی کاوسی، امیر شریغی یارندی، امیررضا شاه محمدی